Banners slider

slider

Promotiebeleid

In het afgelopen Najaarsoverleg van de Combi-regio’s is, in samenwerking met de Optimist Club Nederland (OCN), besloten tot een vereenvoudiging van de promotieregels voor Optimist-zeilers in Nederland met ingang van 1 januari 2019.

De Optimist is een belangrijke klasse in de zeilsport. Het is niet alleen een klasse waarin duizenden kinderen kennis maken met het plezier van het zeilen, maar ook een kraamkamer voor toekomstige kampioenen. Door verschillende oorzaken, zoals een veranderend bezighedenpatroon en de toenemende vergrijzing, neemt het aantal sportende kinderen af. Deze trend is ook zichtbaar in het jeugd(wedstrijd)zeilen. Grotere regio’s, zoals Combi Amsterdam en Combi Rotterdam, zagen de afgelopen jaargang een teruggang van het aantal deelnemers van ruwweg 45%. In kleinere regio’s is deze situatie nog ernstiger. Dit probleem behoeft dringend aandacht, wij hebben allen baat bij grote startvelden en een gezonde competitie. Dit geldt niet alleen voor toptalenten, maar vooral voor de overgrote meerderheid van de jeugdzeilers die genieten van het wedstrijdzeilen als breedtesport.

Het oude promotiebeleid sloot niet meer aan bij de actuele ontwikkelingen in de sport en was niet in het belang van de zeilers, verenigingen en Combi-regio’s. Ook functioneerde het oude promotiebeleid niet goed. Een middelmatige B-zeiler die netjes al zijn Combi-wedstrijden voer, promoveerde verplicht naar de Optimist A, omdat hij simpelweg weinig DNC’s scoorde. Daarnaast zijn er grote niveauverschillen tussen de grote en de kleine Combi-regio’s.

Het werd dan ook hoog tijd voor een nieuw landelijk promotiebeleid dat voor elke regio werkt en tegemoetkomt aan de behoeften van zowel de recreatieve jeugdzeilers als de fanatieke talenten. Met als doel om het jeugdzeilen weer een solide basis te geven voor de toekomst. Dat is in het belang van de jeugdzeilers, de verenigingen, de Combi-regio’s, de toptalenten en van het jeugdzeilen als breedtesport in het algemeen. De wijziging in het promotiebeleid is lang besproken en de beslissing is na rijp beraad unaniem genomen.

Doelen

 • Bevorderen van interessante en leerzame startvelden van voldoende grootte in de Combi-wedstrijden;
 • Vereenvoudiging van de groepsindeling en van het promotiebeleid; regels moeten duidelijk en begrijpelijk zijn;
 • Voorkomen dat kinderen het zeilen onnodig vaarwel zeggen, omdat ze verplicht promoveren naar een klasse waar zij nog niet aan toe zijn;
 • Het bevorderen dat kinderen bij hun vereniging getraind worden op basis van hun individuele kwaliteiten en ambities; niet elk kind heeft de ambitie om nationaal of internationaal te zeilen;
 • Aansluiten bij de internationale regels;
 • Kinderen de vrijheid geven om te zeilen waar, wat en hoe ze willen;
 • Individuele regio’s de vrijheid bieden om hun Combi-wedstrijden optimaal in te richten voor de situatie in hun regio.

Nieuwe promotieregels
Besloten is het volgende:

 • Er wordt voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen Optimist A en Optimist B.  Zeilers varen Optimist, hetzij landelijk/selectie, hetzij bij hun vereniging/in hun regio.
 • Optimist C wordt voortaan aangeduid als Optimist Groen.
 • De regel dat een B of C-zeiler die aan een selectie-evenement deelneemt verplicht promoveert naar Optimist A, vervalt.
 • Binnen de Optimist wordt een apart Benjamin-klassement ingevoerd voor jongere en minder ervaren kinderen, zodat deze ook kans houden op het winnen van een prijs.
 • Een Benjamin is een zeiler of zeilster die aan het einde van het kalenderjaar de leeftijd heeft van 11 jaar of jonger.
 • Een Combi-regio kan er voor kiezen om in alle Combi’s te starten in een Benjamin en een oudere (Junior) Optimist startgroep.
  • Uitzondering: In dat geval kan een Benjamin zeiler voor de eerste Combi een verzoek bij zijn Combi-regio indienen om te mogen starten in de Junior startgroep; hij maakt dan geen kans meer op een prijs in de Benjamin-klasse. Hij telt dan ook voor de Combi-finale mee als junior-zeiler.
 • Er komt een nieuwe verdeelsleutel om het aantal kwalificatieplaatsen per regio voor de Combifinale vast te stellen op basis van Junior- en Benjaminzeilers.
 • De Q-cup vervangt de Optimist D klasse en zal zo veel mogelijk worden gecombineerd met Combi-wedstrijden. De Q-cup is een regionale, laagdrempelige, wedstrijdserie die wordt afgesloten met een landelijke finaledag. De boot en materialen liggen klaar en deelnemers hoeven alleen een sporttas mee te nemen. Meer informatie is te vinden op www.qcup.nl
 • De bestaande promotieregels voor Optimist C blijven gelden voor Optimist Groen:
  • Promotie wordt bepaald op basis van het eindklassement van de (Voorjaars)Combi;
  • Een derde van het aantal Optimist Groen-zeilers dat minimaal de helft van alle Combi-wedstrijden heeft gezeild (afgerond naar boven), promoveert verplicht;
  • Zeilers kunnen maximaal twee jaar in Optimist Groen deelnemen, waarna zij automatisch een Optimist-zeiler worden;
  • De jeugdcommissie regio Deltawateren kan besluiten zeilers te laten promoveren naar Optimist-zeiler;
  • Een lijst van Optimist Groen-zeilers die verplicht promoveren wordt bekend gemaakt bij de uitreiking van de combi-totaalprijzen en/of op de website van de betreffende Combiregio gepubliceerd;
  • Zeilers varen de Landelijke Combifinale in de klasse waarin zij de Voorjaarscombi hebben gevaren;
  • Uitzonderingen: Een zeiler die vooraf schriftelijke toestemming heeft gekregen van het bestuur van de betreffende Combi-regio.